0118 596099

Zorg

De intern begeleider
De intern begeleidster is Ilona Tiersen

itiersen@primas-scholengroep.nl

De Zorg voor de Kinderen
De opvang van nieuwe leerlingen in onze school:
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, kunnen als leerling van onze school worden ingeschreven. De procedure beschrijven wij in een ouderfolder die in de peuterspeelzaal te verkrijgen is. Na telefonische afspraak wordt een intakegesprek met de directeur en de leerkracht van groep 1 / 2 gehouden.

Naast algemene informatie krijgen de ouders specifieke informatie over groep 1 / 2. Tijdens het intakegesprek ontvangen de ouders een  informatiefolder van de Primas Scholengroep en een inschrijfformulier.
Er wordt een kennismakingsmiddag afgesproken.Op deze middag kunnen ouders met hun kind komen kijken, daarna mogen kinderen nog 3 dagdelen in de groep meedraaien. De dag na hun 4e verjaardag zijn ze welkom in de groep.
Het is belangrijk dat de kinderen zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen gaan.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen:
In principe zal de basisschoolleeftijd 8 jaar duren, natuurlijk kan dit, afhankelijk van de ontwikkeling van een kind, korter of langer zijn.
In die periode zullen wij uw kind volgen met ons leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt door observatie en toetsen volgens een toetskalender.
Wij maken daarbij gebruik van methodegebonden- en methode onafhankelijke toetsen.
De resultaten worden In de computer ingevoerd en daarna in een groepsplan bijgehouden en geëvalueerd.

Door deze registraties kunnen we de vooruitgang en stagnaties goed in de gaten houden
en snel acties ondernemen, zowel op groepsniveau, alsook op individueel niveau.
Aan de hand van al de verzamelde gegevens, worden de ouders op de hoogte gesteld
d.m.v. kijklijsten en rapporten.
De organisatie van de rapportage aan de ouders verloopt als volgt:

Groep 1:
Voor de jongste leerlingen wordt gebruikt gemaakt van kijklijsten (kinderen moeten
minimaal 6 maanden op school zitten).

Groep 2 t/m 8:
De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis.

Het rapport van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 is een digitale rapportage vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Het zal aangevuld zijn met specifieke informatie. Op deze manier kunnen ouders de ontwikkeling van groep 3 t/m 8 snel overzien. Voor elk rapport worden 10-minutengesprekken georganiseerd voor de ouders. Ze worden hiervoor uitgenodigd op school waar het werk van de kinderen ter inzage ligt.

Behalve voor de rapporten die naar huis meegaan, worden de beoordelingen ook gebruikt voor de voortgangsbesprekingen. In deze teamvergaderingen – 3 keer per jaar – passeren alle leerlingen de revue aan de hand van rapportageformulieren die we speciaal voor dit doel hebben ontwikkeld. Naar aanleiding van deze voortgangsbesprekingen kan besloten worden een kind in de leerlingbespreking te plaatsen of een groep in de groepsbespreking. Belangrijke toetsen, verslagen, e.d.
worden bewaard in een leerlingendossier, dat van elk kind wordt bijgehouden.

Vervolgens hebben wij ten aanzien van de huisbezoeken de volgende afspraak gemaakt: iedere leerling wordt 1 keer in de 2 jaar thuis bezocht. De huisbezoeken vinden in principe plaats in groep 1. Uiteraard kunnen incidentele huisbezoeken ook plaats vinden. In de groepen 3, 5 en 7 houden we aan de start van het schooljaar kennismakingsgesprekken met de ouders. Dit is erop gericht om de onderwijsbehoeften van het kind te bespreken. Dit zal elk jaar terug komen.

Er worden ook inloopmiddagen georganiseerd voor bepaalde groepen. Ouders krijgen 2 keer per jaar de mogelijkheid om met de leerkracht over hun kind te praten buiten de rapporten om. Voor die data kunnen ouders zich inschrijven. Het rooster hangt bij de desbetreffende klas

Speciale zorg:
Als de dagelijkse zorg, die ieder kind krijgt, niet voldoende blijkt te zijn, is er de speciale zorg.
De intern begeleider van de school coördineert, bewaakt en ondersteunt deze speciale
zorg. Ze adviseert en begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van een handelingsplan, zodat de ontwikkeling van deze kinderen zo goed mogelijk verloopt.

We streven ernaar dat het onderwijs het kind volgt en niet andersom.
Met ‘onderwijs op maat’ (Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken) kunnen de kinderen beter op de eigen basisschool geholpen worden en hoeven minder kinderen verwezen te worden naar speciaal basisonderwijs. We maken hierbij gebruik van HGPD (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek). Daarnaast worden er individuele leerplannen (OPP) gemaakt voor kinderen, waarbij de reguliere leerstof te moeilijk is. Dit gebeurt samen met de groepsleerkracht en de Iber. Ook worden er groepsplannen en overzichten gemaakt.