0118 596099

Verlof

Regels verlof
Is extra vakantieverlof mogelijk?
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een
schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw
gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het
maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra
vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk
is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer
per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van
te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.
Zowel ouders met een eigen bedrijf als werknemers bij een bedrijf of instelling zijn verplicht een werkgeversverklaring/verklaring zelfstandige en een accountantsverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat één van beide ouders niet op een ander moment op vakantie kan en dat verlof in de schoolvakanties tot grote financiële schade leidt.
Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2
 • dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.
 • bewijsstuk(ken) toevoegen
Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing
gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer
dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording
worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar
altijd de bewijsstukken.
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die
volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:
 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen
 • Religieuze verplichtingen
Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag
per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij
de directeur van de school.
Wie beslist over verlof?
Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen
moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist.
Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar.
Klachten of bezwaren
Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft
genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBL-consulent/leerplichtambtenaar kunt u richten
aan de directeur/coördinator van het RBL
Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
 • naam en adres van belanghebbende
 • datum van het bezwaarschrift
 • korte omschrijving van het besluit/de situatie
 • uw ondersteunende argumenten voor uw klacht
 • handtekening of volmacht

Download hier het aanvraagformulier voor verlof.

Download hier het formulier voor de werkgeversverklaring