0118 596099

Werken aan een veilig speel-, leer- en werkklimaat

We streven ernaar dat ieder zich veilig kan voelen binnen en buiten de school: leerlingen, leerkrachten en ouders. Om dit te kunnen bereiken hebben we de steun van, en de samenwerking met de ouders nodig.

De VIVO training neemt een belangrijke plaats in, binnen onze school. Deze training gaat uit van de mogelijkheden van de groep en aandacht voor elkaar om te komen tot een betere samenwerking en een respectvolle omgang met elkaar. De leerkracht en de ouders zijn de spiegel voor de kinderen. Onder groep kan men verstaan, het gezin, de klas, de vriendengroep om uiteindelijk op een verdraagzame manier aan onze samenleving deel te nemen. 

Motto: Alles begint bij jezelf!

Verder onderhouden we nauw contact met de wijkagent(en), en werken we samen met schoolmaatschappelijk werk.

Ondanks alle inspanning komt het voor dat een leerling zich (ernstig) misdraagt. Omdat het bevoegd gezag haar personeel en de overige leerlingen hiertegen wil beschermen, gelden de volgende maatregelen. Deze maatregelen worden in het pestprotocol en de schorsingsprocedure verwoord.

 1. Zuinig zijn op spullen
 2. Elkaar geen pijn doen
 3. Samen spelen, samen delen

De sancties die gelden bij het overtreden van de regels.

 1. De kinderen krijgen een herinnering. De regel wordt nog eens benoemd/besproken.
 2. De kinderen krijgen een waarschuwing. De regel en de sanctie bij de volgende overtreding worden benoemd.
 3. Bij een volgende overtreding krijgen de kinderen een Time-out. Ze worden uit de
  situatie geplaatst op een afkoelplek (van te voren afgesproken) of buiten het
  lokaal uit het zicht van de kinderen. Die dag en de eerstvolgende dag in de
  pauzes blijft het kind binnen. De ouders worden op de hoogte gesteld!

 4. Bij alle volgende overtredingen blijft de leerling de hele week binnen en mag het
  niet meedoen met gym. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin
  we bespreken hoe we verder te werk gaan (evt. schorsing) .

 

ALTIJD GELDT: BIJ RESPECTLOOS GEDRAG GELIJK EEN TIME-OUT! 

Voor groep 1 / 2 worden de regels per dag gehanteerd. U begrijpt dat het pestprotocol een duidelijke grens is om de veiligheid van alle kinderen te garanderen. Vanuit onze christelijke identiteit en onderwijskundige visie geloven we meer in de positieve benadering naar elkaar toe. Samen leven en samenwerken moeten geleerd worden. Leerkrachten hebben een belangrijke rol, zij zijn het voorbeeld voor de kinderen. Onze ervaring leert dat preventief handelen veel ongewenst gedrag voorkomt. 

Schorsing
Leerlingen kunnen voor een tijdje van school worden gestuurd. Dat heet schorsing. Bij ernstige misdragingen of wangedrag kan de directeur na overleg met de groepsleerkracht en de ouders een leerling voor ten hoogste één week schorsen. In dit geval heeft er dus vooraf overleg plaatsgevonden met de ouders. Er zijn dan ook vooraf afspraken gemaakt over de duur van de schorsing, de voorwaarden waaronder de leerling weer naar school mag komen en de activiteiten die de leerling tijdens de schorsing moet ondernemen (huiswerk, strafwerk). De afspraken worden op schrift gezet, gaan naar de ouders, inspectie en leerplichtambtenaar en komen in het leerlingendossier. Wanneer een leerling zich dusdanig gedraagt dat de lichamelijke of geestelijke gezondheid van medeleerlingen of personeel van de school acuut in gevaar komt, kan de directeur na overleg met de groepsleraar een leerling onmiddellijk schorsen. De ouders worden meteen gebeld en verzocht hun kind zo spoedig mogelijk op te komen halen. De betrokken groepsleerkracht doet zijn/haar verhaal aan de directeur. Tenminste binnen 24 uur na de schorsing gaat de directeur samen met een van de leerkrachten (bij voorkeur niet de groepsleerkracht), namens het bevoegd gezag, een gesprek aan met de ouders en evt. de betreffende leerling. De ouders kunnen hun verhaal doen en er worden afspraken gemaakt over de duur van de schorsing en de voorwaarde waaronder de leerling terug kan komen naar school. Daarna wordt de groepsleerkracht op de hoogte gesteld door de directeur. Het bevoegd gezag wordt direct op de hoogte gebracht. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt, die worden ondertekend door de directie en de ouders. Deze verslagen gaan naar de ouders en komen in het leerlingendossier.

Verwijdering
Meerdere schorsingen kunnen leiden tot definitieve verwijdering van de school. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt door de schoolleiding schriftelijk aan de ouders medegedeeld, met opgave van redenen. Een afschrift gaat naar het bevoegd gezag, de inspectie en de leerplichtambtenaar en komt in het leerlingendossier. De schoolleiding stelt de ouders in de gelegenheid om zich over de kwestie uit te
spreken. Ouders kunnen de inspectie ter bemiddeling vragen. Blijft de schoolleiding / het bevoegd gezag bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het bevoegd gezag binnen vier weken schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Wanneer de schoolleiding / het bevoegd gezag nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. Het bevoegd gezag / de schoolleiding zal een andere school voor de leerling zien te vinden. Lukt dit in acht weken niet, dan mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Wanneer ouders en school met elkaar in een dergelijke situatie belanden, is het voor de ouders verstandig om zich af te vragen of zelf als ouders een andere school zoeken, niet de beste oplossing is in het belang van het kind. Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling worden geschorst.

Hoe voorkom ik dat mijn kind gepest wordt? 

 

Wat uw kind meemaakt op school hebt u niet in de hand. U hebt wel invloed op de manier waarop hij of zij ermee omgaat. 

Pesten voorkomen, is dat mogelijk? 

Nee, u kunt het niet helemaal voorkomen. Wat u wel kunt doen is zorgen dat uw kind leert voor zichzelf op te komen, zodat het zelf het pesten de kop in kan drukken. Kinderen die stevig in hun schoenen staan worden niet snel het slachtoffer van pesten. En u kunt uw kind leren op tijd aan de bel te trekken als er sprake is van pesten. 

 

Welke kinderen worden gepest? 

Elk kind loopt het risico gepest te worden. Pesten vindt vaak plaats als groepsproces waarin elk kind een eigen rol heeft. Zo kunt u verschillende rollen bij pesten onderscheiden. Afhankelijk van groepssamenstelling, karakter en omstandigheden neemt ieder kind een rol in. Kinderen die gepest worden hebben vaak wel overeenkomsten: 

*ze wijken af van de norm (hoge cijfers, van klassieke muziek houden, andere kleding, andere cultuur, er anders uitzien etc.) 

*ze zijn minder weerbaar (niet agressief, voorzichtig, teruggetrokken, angstig) 

*ze hebben weinig zelfvertrouwen (een negatief zelfbeeld) 

 

Hoe voorkom ik dat mijn kind last heeft van pesten? 

Door aandacht te hebben voor de volgende punten, zorg u ervoor dat de kans kleiner is dat uw kind gepest wordt of niet in de problemen raakt als hij of zij gepest wordt. 

*Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen. Kinderen moeten al op jonge leeftijd nee durven zeggen. In het gezin kan uw kind oefenen. 

*Leer uw kind om hulp te vragen. Aan u, maar ook aan de leerkracht en anderen die ze vertrouwen. Laat thuis merken dat u de vraag serieus neemt. Dat betekent niet dat u de problemen moet oplossen, wel dat u steun verleent bij het vinden van een oplossing. 

*Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Laat weten dat u het belangrijk vindt om te weten wat ze doen en waar ze zijn, zonder ze voortdurend te controleren. 

*Probeer conflicten op te lossen door erover te praten. Kinderen leren het meest van voorbeelden. 

*Als u zelf waardering en respect hebt voor mensen die anders zijn leren uw kinderen dat ook. 

*Bemoei zo min mogelijk met de keuze van vrienden of vriendinnen. Laat uw kinderen zelf beslissen wie ze uitnodigen. 

*Zorg voor een goed contact met school. 

Weet u wie aanspreekpunt is? 

Weet u met wie uw kind goed contact heeft? Benut kansen om in gesprek te komen, zoals ouderavonden. Maakt u zich zorgen, meld het op school.