0118 596099

Missie / Visie

Onze missie
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit de Christelijke identiteit,  Coöperatieve Leerstrategieën en Handelings- en Opbrengstgericht Werken, in een inspirerende leeromgeving aan alle ons toevertrouwde kinderen.

Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als criteria waaraan wij ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op leren

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom richten wij ons op leren met hoofd, hart en handen. Ieder kind krijgt aandacht: extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind en met omgevingsfactoren(de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten). Deze fysieke leeromgeving kunnen wij beïnvloeden.

Om het bovenstaande vorm te geven gebruiken we de uitgangspunten van:  Coöperatieve Leerstrategieën en de werkwijze van Handelingsen Opbrengstgericht Werken (HGW-OGW).

Bij Coöperatief leren, werken de leerlingen in kleine heterogene groepen samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Tijdens dit samenwerken is het (eigen) product niet alleen belangrijk maar ook het leerproces van de groep. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar.

Handelings- en opbrengstgericht werken (HGW en OGW) is een cyclisch, planmatig en transparante werkwijze die wordt toegepast in onze school om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven en hen voor te bereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden EN de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. Wij willen daarbij rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We willen dat kinderen hoge resultaten behalen die bij hen passen en bij wat er van hen verwacht mag worden. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken en het verwerven van(sociale) vaardigheden. Bij opbrengstgericht werken wordt op een systematische wijze en volgens de PDCA cyclus gewerkt Visie op schoolklimaat Wij willen een sociaal veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed pedagogisch leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd met elkaar om en laten ieder in zijn waarde. Samenwerking tussen leerkrachten en ouders speelt bij dit alles een cruciale rol!

Visie op maatschappelijke positionering

Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en ‘je ten dienste stellen aan de maatschappij’.

We willen een maatschappij creëren Wij willen een zogenaamde EN – EN school zijn om te bewerkstelligen dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘voorbeeldige’ gasten op aarde zodat zij tot vreugde van zichzelf en tot zegen voor de anderen zullen zijn. Mensen die kunnen doen wat ze, binnen hun vermogen, geleerd hebben op de voor hen juiste plaats in onze samenleving. De school staat midden in de leefomgeving van de kinderen. We onderhouden contacten met diverse sportverenigingen en plaatselijke comités wanneer er een project wordt opgezet binnen het dorp. We hebben een monument geadopteerd. Ieder jaar organiseren we met het herdenkingscomité op 8 november de bevrijding van Walcheren.